regulamin rabatów na 2024

Miło nam poinformować wszystkich Kontrahentów, że w 2024 roku obchodzimy dziesięciolecie oddania do użytku hali sportowo-widowiskowej przy III LO w Krakowie (dokładnie uroczyste otwarcie i oddanie obiektu do użytku miało miejsce 1 września 2014 roku). W związku z tak okrągłą rocznicą dziesięciolecia funkcjonowania obiektu, przygotowaliśmy okolicznościowy rabat dla wszystkich Kontrahentów będących Najemcami obiektów sportowych przy III LO w Krakowie. Poniżej przedstawiamy regulamin rabatu okolicznościowego, który będzie obowiązywał w 2024 roku.

 1. Wysokość rabatu wynosi 10 % liczone od stawki najmu netto za godzinę zegarową.
 2. Rabat obowiązuje w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024.
 3. Rabat będzie uwzględniany i naliczany w fakturze za najem obiektów sportowych wystawionej w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024.
 4. Rabat dotyczy najmu obiektów sportowych takich jak: hala sportowa, sala fitness, sala gimnastyczna.
 5. Rabat dotyczy tylko i wyłącznie Kontrahentów posiadających aktywne umowy najmu w/w obiektów sportowych w III LO w Krakowie.
 1. Kontrahent musi posiadać aktywną umowę najmu obiektu sportowego w III LO w Krakowie. Dotyczy również aneksów przedłużających umowę najmu, której termin zakończenia przypadał w 2023 roku, a umowa taka, na wniosek Kontrahenta została przedłużona na 2024 rok.
 2. Warunkiem uzyskania rabatu przez dotychczasowego Kontrahenta jest terminowa płatność za ostatnią fakturę wystawioną w grudniu 2023 roku.
 3. Za terminową płatność uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego. Data uznania rachunku bankowego Wynajmującego nie może być w tym przypadku późniejsza niż data wynikająca z terminu płatności na otrzymanej przez Kontrahenta fakturze.
 4. W przypadku nowych Kontrahentów, którzy zawrą umowę najmu po 1 stycznia 2024 roku na okres dłuższy niż 3 miesiące, prawo do rabatu przysługuje po trzech kolejnych, po sobie następujących fakturach miesięcznych, opłaconych terminowo zgodnie z zapisem z punktu nr 3 Szczegółowych warunków uzyskania rabatu na 2024.
 5. Rabat naliczany będzie każdorazowo i uwzględniony w rozliczeniu godzin i fakturze automatycznie po zweryfikowaniu czy Kontrahent dokonał terminowej płatności należności wynikającej z poprzedniej faktury. W przypadku nowych Kontrahentów, o których mowa w punkcie nr 4 Szczegółowych warunków uzyskania rabatu na 2024, będzie on naliczany automatycznie po pozytywnej weryfikacji terminowej płatności trzech kolejnych, po sobie następujących faktur miesięcznych.
 6. Rabatem nie są objęci Kontrahenci, którzy w 2024 roku zawrą jednorazowe lub okazjonalne umowy najmu obiektów sportowych przy III LO w Krakowie oraz umowy na okres 3 miesięcy lub krótszy.
 7. W następujących sytuacjach prawo do rabatu automatycznie jest zawieszane na okres 3 miesięcy w następujących przypadkach:
  1. dotychczasowy Kontrahent, o którym mowa w punkcie nr 1 w Szczegółowych warunkach uzyskania rabatu na 2024 nie dokonał terminowej płatności za fakturę w grudniu 2023,
  2. każdorazowo w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024, jeżeli dotychczasowy lub nowy Kontrahent dokona płatności niezgodnie z zasadami wynikającymi z punktu nr 3 Szczegółowych warunków uzyskania rabatu na 2024.
 8. Prawo do rabatu może zostać wznowione dla dotychczasowego lub nowego Kontrahenta po okresie 3 miesięcy, jeżeli w tym czasie dokonał on terminowej płatności trzech kolejno po sobie następujących faktur miesięcznych zgodnie z zasadami określonymi w punkcie nr 3 Szczegółowych warunków uzyskania rabatu na 2024.
 9. Na powyższych zasadach prawo do rabatu będzie przysługiwać w przypadku zmiany cennika w trakcie trwania sezonu najmów 2023/2024 – jeśli zajdzie taka konieczność.
 10. W przypadku zakończenia sezonu najmów 2023/2024 oraz otwarcia nowego sezonu najmów 2024/2025 z dniem 02.09.2024 z obowiązującym od tej daty nowy cennikiem najmów na sezon 2024/2025, zostaje zachowane do dnia 31.12.2024 prawo do rabatu dla wszystkich Kontrahentów, którzy w terminie od 01.01.2024 do 25.08.2024 posiadali aktywne umowy najmu, a wraz z ich zakończeniem zdecydowali się na zawarcie nowych umów najmu na sezon 2024/2025. Prawo do rabatu zostanie zachowane na zasadach ogólnych dla Kontrahentów, którzy dokonali terminowej płatności za najem za trzy ostatnie miesiące najmu, wynikające z umowy zawartej w sezonie 2023/2024.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z powyższym regulaminem prosimy o kontakt mailowy pod adresem: admin@hqkrakow.pl

W 2024 roku Administracja i Obsługa obiektów sportowych III LO w Krakowie życzy wszystkim Kontrahentom wszelkiej pomyślności i dobrostanu w każdej sferze i aspekcie życia!

Z poważaniem,

Dział Administracji i Sprzedaży
III LO w Krakowie