Nowości:
  • odwołanie najmów w dniu… W związku z organizacją na terenie hali sportowo-widowiskowej III LO w Krakowie wydarzenia: Náboj – Międzynarodowe Zawody Matematyczne,  zostają odwołane w dniu 21.03.2019 (czwartek) najmy…
  • Wesołych Świąt Zdrowych i spokojnych, pełnych szczęścia, radości i optymizmu Świąt Bożego Narodzenia życzą   Dyrekcja oraz Pracownicy Administracji, Obsługi i Recepcji III Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
  • roadmap 2019 Zwyczajowo końcówka roku sprzyja wszelkiego rodzaju podsumowaniom i bilansom. Te jednak pozwolimy sobie pozostawić na inną okazję. Łamiąc więc panujące przy końcu roku zwyczaje, przedstawiamy roadmap1…
  • płatności w grudniu 2018 Z dniem 03.12.2018 (poniedziałek) rozpoczynamy przekazywanie faktur za najem za mc 12/2018. Kontrahenci, których najmy zostały odwołane z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, w dniach…
  • organizacja najmów w dniu… W związku z przyjęciem przez Sejm RP oraz podpisaniem przez Prezydenta RP Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji…
Facebook

Wzór umowy najmu

Obowiązuje od 01.09.2018

KRK1567[rok][kod kontrahenta][nr]


Umowa najmu nr KRK1567[rok][kod kontrahenta][nr kolejnej umowy dla danego kontrahenta] zawarta w dniu [data zawarcia] w Krakowie, pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, zwaną w dalszej treści Wynajmującym reprezentowanym przez [imię i nazwisko] – Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą: Os. Wysokie 6, 31-818 Kraków, działającego na podstawie Pełnomocnictwa [numer] Prezydenta Miasta Krakowa z [data]

a

[nazwa kontrahenta]
[adres siedziby]
[NIP/osoba prawna][PESEL/osoba fizyczna]
reprezentowanym przez: [imię i nazwisko], [stanowisko/funkcja]
zwanym w dalszej części Umowy Najemcą.

A. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE UMOWY:

A.1. Przedmiotem najmu jest część nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie III Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
A.2. W skład przedmiotu najmu wchodzą: [pomieszczenia].
A.3. Łączna powierzchnia wynajmowanego przedmiotu najmu wynosi: [metraż].
A.4. Najemca deklaruje wykorzystanie przedmiotu najmu na [cel najmu].
A.5. Stawka za najem wynosi [kwota] zł/h, słownie: [kwota słownie] za godzinę zegarową (60 minut).
A.6. Stawka najmu jest kwotą brutto i zawiera naliczony podatek VAT wg stawki 23%.
A.7. W stawce najmu ujęte są koszty eksploatacyjne w wysokości przeliczonego na dany rok budżetowy prewskaźnika przemnożonego przez wskaźnik struktury sprzedaży.
A.8. Umowa zostaje zawarta na czas określony od [data] do [data].
A.9. Strony umowy przyjmują następujący harmonogram korzystania z przedmiotu najmu: [tabela przykładowa]

l.p. data najmu godziny najmu przedmiot najmu stawka/h brutto liczba godzin wartość brutto
1 03.09.2018 19:00 – 20:00 hala 1 sektor
65,00 zł 1,5 h 97,50 zł

B. ZASADY ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI:

B.1. Wysokość czynszu ustalana jest miesięcznie na podstawie zadeklarowanego i przyjętego przez Strony umowy harmonogramu najmu zawartego w punkcie A.9. niniejszej umowy.
B.2. Najemca zapłaci Wynajmującemu miesięczny czynsz za wykorzystanie przedmiotu najmu z góry, za dany miesiąc.
B.3. Płatność czynszu dokonywana jest na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
B.4. Najemca dokona płatności czynszu przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego nr 89 1020 2906 0000 1502 0356 8136.
B.5. Najemca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić podpisem wykorzystanie przedmiotu najmu w rejestrze czasu najmu.
B.6. W przypadku braku możliwości wykorzystania przedmiotu najmu przez Najemcę zgodnie z ustalonym harmonogramem najmów zawartym w punkcie A.9. niniejszej umowy, z powodu przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, Najemcy przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów najmu lub możliwość skorzystania z przedmiotu najmu w innym terminie uzgodnionym przez Strony niniejszej umowy.
B.7. Rozliczenie kosztów za niewykorzystany najem, o którym mowa w punkcie B.6. niniejszej umowy nastąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym.
B.8. Zmiana harmonogramu najmu zawartego w punkcie A.9. w trakcie trwania umowy, każdorazowo wymaga formy pisemnej. Przyjęta przez Strony umowy zmiana harmonogramu najmu w trakcie trwania umowy będzie obowiązywać od momentu rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego.
B.9. Faktury będą wystawiane przez Wynajmującego według następującego opisu: Sprzedawca: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 37 17, Wystawca: III Liceum Ogólnokształcące, Os. Wysokie 6, 31-818 Kraków.
B.10. W razie zwłoki w zapłacie czynszu, Wynajmującemu służy prawo do naliczenia odsetek ustawowych w wysokości obowiązującej w okresie zwłoki.
B.11. W przypadku zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu za okres dłuższy niż 90 dni od daty upływy terminu płatności faktury, umowa najmu może zostać rozwiązana przez Wynajmującego w trybie natychmiastowym.

C. POZOSTAŁE WARUNKI UMOWY:

C.1. Na terenie przedmiotowej nieruchomości zabrania się sprzedaży i spożywania alkoholu i innych używek oraz palenia papierosów.
C.2. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego podnajmować ani oddawać w bezpłatne używanie przedmiotu najmu lub jego części, ani też zmieniać przeznaczenia przedmiotu najmu określonego w punkcie A.2.
C.3. Najemca nie może dokonywać przeróbek, modernizacji ani innych zmian naruszających substancję budynku lub przedmiotu najmu bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie wyrażenia zgody na adaptację przedmiotu najmu, strony ustalają w zawartym porozumieniu zasady przywracania przedmiotu najmu do stanu poprzedniego lub też zasady wzajemnych rozliczeń z tytułu adaptacji lub ulepszenia przedmiotu najmu, z tym, że niedopuszczalna jest wzajemna kompensata rozliczeń.
C.4. Najemca odpowiada w pełnej wysokości za straty powstałe w czasie trwania użytkowania przedmiotu najmu. Powyższa zasada odnosi się także do zużytych elementów wyposażenia.
C.5. Najemca w czasie trwania stosunku najmu zobowiązany jest utrzymać przedmiot najmu w należytym stanie technicznym i sanitarnym. W razie powstałych zniszczeń na skutek najmu ma dokonać wszelkich napraw we własnym zakresie.
C.6. Najemca zobowiązany jest przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, regulaminów korzystania z obiektów sportowych oraz zasad najmu obowiązujących u Wynajmującego.
C.7. Strony potwierdzają, że Wynajmujący jedynie udostępnia przedmiot najmu. Odpowiedzialność za działania organizacyjne, opiekuńcze, dydaktyczne, zdrowie, życie i mienie uczestników i gości Najemcy, spoczywa na Najemcy.
C.8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku korzystania z przedmiotu najmu w sposób niezgodny z zadeklarowanym celem i warunkami umowy lub gdy działalność Najemcy tworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa, łamie przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
C.9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do określenia innych dodatkowych klauzul i warunków stosownie do specyfiki celu najmu, profilu kontrahenta oraz sposobu korzystania z przedmiotu najmu.
C10.Zabranie się Najemcy korzystania z przedmiotu najmu w sposób, który ogranicza lub uniemożliwia korzystanie z przedmiotu najmu innym kontrahentom, w ramach zawartych umów.
C.11.Umowa najmu może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14 – dniowego terminu wypowiedzenia.
C.12.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia udostępniania Najemcy przedmiotu najmu w sytuacji podyktowanej względami technicznymi, bezpieczeństwa lub wynikającymi z konieczności wykonywania zadań statutowych, realizowanych przez Wynajmującego. Do obowiązków Wynajmującego należy każdorazowe informowanie Najemcy o zawieszeniu korzystania z przedmiotu najmu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.
C.13.Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany stawek najmu w trakcie obowiązywania umowy, jeśli jest to podyktowane zmianą wynikającą z warunków ekonomicznych lub zmianami stawek podatku VAT.
C.14.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
C.15.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wynajmujący [podpis]                                                                                                                                                   Najemca [podpis]

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w preambule umowy najmu nr KRK1567[rok][nr kontrahenta][nr] zawartej w dniu [data zawarcia umowy].
Dane osobowe Najemcy przetwarzane są w związku ze świadczenia usług zawartych w umowie najmu nr KRK1567… z dnia …
Administratorem danych osobowych Najemcy jest III Liceum Ogólnokształcące z siedzibą: Os. Wysokie 6 31-818 Kraków.
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych jest III Liceum Ogólnokształcące z siedzibą: Os. Wysokie 6 31-818 Kraków.
Najemcy przysługuje prawo do kontroli, zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Każdorazowo kontrola lub zmiana odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez Najemcę do Administratora danych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje do czasu jej odwołania przez Najemcę.
Cofnięcie przez Najemcę zgody na przetwarzanie danych osobowych przed terminem zakończenia umowy najmu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy najmu.

Kraków, dnia [data]                                                                                                                                                         [podpis Najemcy]