Nowości:
  • odwołanie najmów w dniu… W związku z organizacją na terenie hali sportowo-widowiskowej III LO w Krakowie wydarzenia: Náboj – Międzynarodowe Zawody Matematyczne,  zostają odwołane w dniu 21.03.2019 (czwartek) najmy…
  • Wesołych Świąt Zdrowych i spokojnych, pełnych szczęścia, radości i optymizmu Świąt Bożego Narodzenia życzą   Dyrekcja oraz Pracownicy Administracji, Obsługi i Recepcji III Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
  • roadmap 2019 Zwyczajowo końcówka roku sprzyja wszelkiego rodzaju podsumowaniom i bilansom. Te jednak pozwolimy sobie pozostawić na inną okazję. Łamiąc więc panujące przy końcu roku zwyczaje, przedstawiamy roadmap1…
  • płatności w grudniu 2018 Z dniem 03.12.2018 (poniedziałek) rozpoczynamy przekazywanie faktur za najem za mc 12/2018. Kontrahenci, których najmy zostały odwołane z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, w dniach…
  • organizacja najmów w dniu… W związku z przyjęciem przez Sejm RP oraz podpisaniem przez Prezydenta RP Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji…
Facebook

Zasady najmu

Obowiązuje od 01.09.2018


ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG NAJMU I DZIERŻAWY NA CELE UŻYTKOWE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Krakowie

§ 1.
Słownik pojęć:


1. Wynajmujący – Gmina Miejska Kraków z siedzibą: Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 37 17, reprezentowana przez Dyrektora III LO w Krakowie,
2. Dyrektor III LO w Krakowie – osoba działająca na podstawie aktu mianowania oraz Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa,
3. Przedmiot najmu – pomieszczenia lub powierzchnie stanowiące część nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie III LO z lokalizacją: Os. Wysokie 6, 31-818 Kraków,
4. Trwały zarząd – forma władania przez jednostkę organizacyjną nieruchomością będącą własnością Skarbu Państwa,
5. Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca stroną umowy zawartej z Wynajmującym,
6. Najem i dzierżawa na cele użytkowe – świadczenie usług najmu na cele inne niż mieszkalne, podlegające opodatkowaniu właściwą stawką VAT,
7. Sezon najmu – okres od września do czerwca,
8. Kierownik Gospodarczy – pracownik III LO zatrudniony na stanowisku „Kierownik Gospodarczy”,
9. Rejestr czasu najmu – zestawienie potwierdzonego przez Najemcę czasu korzystania z przedmiotu najmu,
10. Sprzedawca – Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 6761013717,
11. Nabywca – podmiot nabywający usługi najmu w ramach zawartej umowy najmu,
12. Jednostka Wystawiająca (Wystawca) – III Liceum Ogólnokształcące, Os. Wysokie 6, 31-818 Kraków,
13. VAT – podatek od towarów i usług,
14. Ustawa VAT – ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1221),
15. Ustawa centralizacyjna – ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług z dn. 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454),
16. Rozliczenia podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kraków – Zarządzenie Nr 1859/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 21.07.2017 r.,
17. Dane osobowe – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. oraz implementacja RODO obowiązująca od dn. 25 maja 2018 r.

§ 2.
Zasady ogólne:

1. Świadczenie usług najmu i dzierżawy na cele użytkowe przedmiotu najmu przez Wynajmującego odbywa się w sezonie najmu od września do czerwca, w dni robocze od poniedziałku do piątku poza czasem pracy dydaktycznej jednostki – III Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
2. Świadczenie usług najmu i dzierżawy przedmiotu najmu na cele użytkowe jest odpłatne na zasadach komercyjnych i odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie zawartej umowy najmu.
3. Do zawarcia umowy najmu wymagana jest Zgoda Prezydenta Miasta Krakowa.
4. W szczególnych przypadkach Wynajmujący dopuszcza świadczenie usług najmu i dzierżawy przedmiotu najmu na cele użytkowe również w soboty i niedziele lub poza sezonem najmu.
5. Organizacja sparingów, meczów i rozgrywek ligowych, zawodów sportowych oraz innych imprez masowych wymaga zawarcia odrębnych umów najmu.
6. Świadczenie usług najmu i dzierżawy przedmiotu najmu na cele użytkowe, o którym mowa w § 2 pkt. 4 niniejszych zasad wymaga zgody personelu obsługi (recepcja, sprzątanie) na pracę w soboty i niedziele oraz poza sezonem.
7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji świadczenia usług najmu i dzierżawy przedmiotu najmu w okresach okołoświątecznych oraz okresach wolnych od zajęć dydaktycznych.
8. Najem i dzierżawa przedmiotu najmu na cele użytkowe podlegają opodatkowaniu właściwą stawką VAT.
9. Informacje o zasadach najmu, cenach najmu, harmonogramach najmu oraz wszelkich zmianach w zakresie świadczenia usług najmu i dzierżawy oraz dostępności przedmiotu najmu są jawne i publikowane na stronie www.hqkrakow.pl.

§ 3.
Procedura najmu:

1. Złożenie prośby o wynajem. Prośby o wynajem można składać w formie pisemnej na dziennik podawczy do sekretariatu szkoły w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00 lub w formie elektronicznej na adres: admin@hqkrakow.pl.
2. Każda prośba winna zawierać następujące dane:

a. imię i nazwisko/nazwę składającego prośbę,
b. dane kontaktowe (e-mail, telefon),
c. cel najmu,
d. proponowany harmonogram najmu.

3. Warunkiem przyjęcia prośby jest dostępność wolnych terminów dla przedmiotu najmu.
4. W przypadku braku wolnych terminów, osoba lub podmiot składający prośbę o najem, zostanie o tym niezwłocznie poinformowana/-y.

§ 4.
Zawarcie umowy najmu:

1. Między stronami zawierana jest umowa polegająca na pisemnej akceptacji warunków najmu przez Najemcę:

a. Najemca przyjmuje do użytkowania pomieszczenia lub powierzchnie wraz z możliwością korzystania z ciągów komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe), urządzeń sanitarnych, oraz możliwością wykorzystania wyposażenia, z przeznaczeniem na działalność określoną w prośbie o wynajem.
b. W ramach wynajmu Wynajmujący zapewnia Najemcy dostęp do mediów: energia elektryczna, dostawa wody, odbiór ścieków, wywóz śmieci, ogrzewanie.

2. Celem zawarcia umowy najmu, Najemca zobowiązany jest przedłożyć następujące dane:

a. Osoba fizyczna: imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy lub adres e-mail.
b. Osoba prawna: nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP, tel. kontaktowy lub adres e-mail, imiona i nazwiska osób reprezentujących firmę i upoważnionych do podpisania umowy, stosowne pełnomocnictwa.
c. Jednostka organizacyjna:

c1. dane nabywcy: nazwa, adres siedziby, numer NIP
c2. dane odbiorcy: nazwa, adres siedziby, tel. kontaktowy lub adres e-mail, imię i nazwisko osoby reprezentującej nabywcę, dokument potwierdzający pełnomocnictwo do reprezentowania nabywcy.

3. Dla swej ważności zawarcie umowy najmu każdorazowo wymaga zgody Prezydenta Miasta Krakowa.
4. Umowa najmu może zostać zawarta na czas określony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.
5. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszych zasad najmu (załącznik nr 1: wzór umowy 2018/2019).

§ 5.
Opłaty za wynajem:

1. Opłaty za wynajem obowiązują w danym sezonie najmu.
2. Ceny za wynajem obowiązujące w danym sezonie zawarte są w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszych zasad
(załącznik nr 2: cennik 2018/2019).
3. Podane stawki są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
4. W cenie wynajmu uwzględniane są, w zależności od charakteru i przeznaczenia powierzchni lub pomieszczenia, koszty eksploatacyjne obejmujące:

a. sprzątanie,
b. obsługę i recepcję,
c. dostawę mediów: energia elektryczna, paliwo gazowe, energia cieplna, woda, odbiór ścieków, wywóz śmieci, koszty techniczne (serwis, przeglądy), środki czystości, koszty administracyjne.

5. W stawce najmu zawarte są koszty eksploatacyjne w wysokości przeliczonego na dany rok budżetowy prewskaźnika przemnożonego przez wskaźnik struktury sprzedaży.
6. Dopuszcza się stosowanie opłat ryczałtowych za korzystanie z przedmiotu najmu w sytuacjach gdy Najemca zawarł umowę najmu na korzystanie z przedmiotu najmu w sposób ciągły, bez harmonogramu najmu.
7. W przypadku umów zawartych z jednostkami organizacyjnymi, obowiązują ceny poza system rozliczeń VAT.
8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany cen najmu w trakcie trwania zawartych umów, jeżeli jest to uzasadnione ekonomiczne.

§ 6.
Obowiązki Najemcy:

1. Przedstawienie Wynajmującemu harmonogramu wykorzystania przedmiotu najmu.
2. Potwierdzanie podpisem wykorzystanie przedmiotu najmu w rejestrze czasu najmu, stanowiącym załącznik do niniejszych zasad (załącznik nr 3: rejestr czasu najmu).
3. Użytkowanie przedmiotu najmu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, zasadami bhp oraz regulaminami obowiązującymi u Wynajmującego.
4. Regulowanie w terminie płatności, zgodnie z wystawionymi dokumentami sprzedaży usług najmu i dzierżawy przedmiotu najmu na cele użytkowe.
5. Przestrzeganie zapisów umowy oraz korzystanie z przedmiotu najmu w sposób, który nie ogranicza tego prawa innym kontrahentom, w ramach zawartych umów.
6. Zgłaszanie Wynajmującemu odwołania zajęć, zgodnie z przyjętym harmonogram, na minimum 24 godziny przed ustalonym terminem ich planowego rozpoczęcia. Dla swej ważności informację należy każdorazowo przesłać na adres: admin@hqkrakow.pl zgodnie z następującym schematem: nazwa kontrahenta, data nieobecności, godziny zajęć.
7. Zapoznawanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi zasad, funkcjonowania, organizacji oraz dostępności przedmiotu najmu, publikowanych przez Wynajmującego na stronie www.hqkrakow.pl.

§ 7.
Obowiązki Wynajmującego:

1. Ewidencjonowanie usług najmu i dzierżawy przedmiotu najmu na cele użytkowe.
2. Ewidencjonowanie czasu najmu i rozliczeń harmonogramów.
3. Zapewnienie Najemcy możliwości korzystania z przedmiotu najmu w sposób, który nie koliduje z organizacją pracy w III LO w Krakowie.
4. Zapewnienie Najemcy możliwości korzystania z mediów oraz wyposażenia w zakresie określonym warunkami zawartych umów najmu.
5. Przestrzeganie zasad wynikających z przepisów prawa o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
6. Dopełnienie obowiązku informacyjnego wobec Najemcy poprzez stałą aktualizację zmian dotyczących zasad, funkcjonowania, organizacji oraz dostępności przedmiotu najmu, prezentowanych za pośrednictwem strony www.hqkrakow.pl.

§ 8.
Zasady rozliczeń i płatności za dokonaną sprzedaż usług najmu i dzierżawy na cele użytkowe:

1. Wynajmujący ustala płatność za wykorzystanie przedmiotu najmu przez Najemcę w formie miesięcznego czynszu płatnego z góry.
2. W przypadku umów zawierających harmonogram najmu, czynsz miesięczny ustalany jest na podstawie rozliczenia godzin wynikających z harmonogramu najmu oraz rejestru czasu najmu.
3. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy zadeklarowanym przez Najemcę harmonogramem korzystania z przedmiotu najmu a jego faktycznym potwierdzeniem przez Najemcę w rejestrze czasu najmu, zostanie ona uwzględniona w rozliczeniach w następnym miesiącu rozrachunkowym.
4. Zasady określonej w § 8 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy Najemca nie dopełnił lub dopełnił po ustalonym czasie, obowiązku zawartego w § 6 pkt 6 niniejszych zasad.
5. Transakcje sprzedaży dokumentowane są przy pomocy faktur VAT.
6. Faktury wystawiane są według następującego opisu:

a. Sprzedawca: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 37 17,
b. Jednostka Wystawiające: III Liceum Ogólnokształcące, Os. Wysokie 6, 31-818 Kraków,
c. Nabywca: dane kontrahenta/najemcy.

7. Transakcje pomiędzy Jednostkami znajdują się poza systemem rozliczeń VAT i dokumentowane są przy zastosowaniu not księgowych.
8. Szczegółowe zasady rozliczeń jak również wynajmu pomieszczeń, obowiązków spoczywających na Najemcy i Wynajmującym w zakresie rozliczeń i płatności, zawarte są w umowie najmu.

§ 9.

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do czasowego odwołania, zawieszenia lub zmiany korzystania przez Najemcę z przedmiotu najmu, w sytuacjach podyktowanych:

a. względami technicznymi,
b. koniecznością wykonania niezbędnych prac serwisowych, konserwacyjnych, napraw, remontów,
c. względami bezpieczeństwa,
d. względami organizacyjnymi,
e. koniecznością wykonywania zadań statutowych, realizowanych przez Wynajmującego,
f. organizacją i przeprowadzeniem egzaminów maturalnych.

§ 10.

W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszymi zasadami decyzje podejmuje Dyrektor III LO w Krakowie.