rekompensata 40 EUR

W związku z koniecznością wdrożenia i realizacji zapisów Ustawy z dn. 13 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (pełny tekst ustawy pod linkiem: Dz.U. z 2019 poz. 118), której art. 10 stanowi, że wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Wobec powyższego, mając na uwadze wytyczne Prezydenta Miasta Krakowa o konieczności stosowania się do zapisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz weryfikacji zawartych umów pod katem zapisów w/w ustawy, Wynajmujący: Gmina Miejska Kraków – III Liceum Ogólnokształcące, informuje wszystkich kontrahentów, że:

  1. W razie opóźnienia w zapłacie czynszu WYNAJMUJĄCEMU służy prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości obowiązującej w okresie opóźnienia.
  2. WYNAJMUJĄCEMU od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od NAJEMCY, bez wezwania, równowartość kwoty 40 EUR przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym należność, stała się wymagalna, która to kwota stanowi rekompensatę za koszty odzyskiwania należności (Najemca będzie automatycznie obciążany równowartością kwoty 40 EUR w sytuacji spóźnienia z zapłatą należności za fakturę).

W przypadku obecnie zawartych umów, zasady wyrażone w punkcie 1 i 2 zostaną uwzględnione w stosownych aneksach z mocą obowiązywania od 01.01.2020. W przypadku nowych umów w/w zasady będą stanowić integralną część zapisu w ramach zasad rozliczania umów najmu.

Jednocześnie Wynajmujący GMK III LO w Krakowie przypomina wszystkim Kontrahentom o terminowym dokonywaniu płatności za wystawione faktury za najem, oraz weryfikacji dokonanych płatności (szczególnie tych po 01.01.2020) pod kątem zastosowania zapisów dot. rekompensaty 40 euro.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy kierować je na adres: admin@hqkrakow.pl

Z poważaniem,

Dział Administracji i Sprzedaży III LO w Krakowie

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *