organizacja najmów w sezonie 2023/2024 – cz. 2

Dosyć szczegółowo przeanalizowaliśmy mijający sezon najmów, w którym mogliśmy zaobserwować dwa niepokojące trendy wśród zachowań kontrahentów:

  1. stale rosnąca liczba odwoływanych najmów;
  2. wzrost liczby kontrahentów wykazujących opóźnienia w terminach płatności oraz czas opóźnień w regulowaniu płatności za najem.

Nasza analiza wykazała, że w niektórych przypadkach poziom odwołań najmów sięga 80% w ciągu miesiąca. Najczęściej podawane powody odwołań to brak składu, kontuzje/stan zdrowia. Z drugiej strony GMK III LO w Krakowie jako Wynajmujący – zgodnie z treścią zawieranych umów – gwarantuje Kontrahentom dostępność do obiektów i utrzymanie w gotowości na przyjęcie Najemców, co rzecz jasna generuje określone koszty również w sytuacji gdy Najemca decyduje się odwołać swój zaplanowany najem, który nie jest obciążony żadną płatnością.

Stały wzrost kosztów funkcjonowania obiektów jak również ilość zapytań o ich wynajem, wymuszają wprowadzenie innych rozwiązań niż dotychczasowe, polegające na nienaliczaniu płatności za odwołany przez Kontrahenta najem.

W związku z powyższym, w sezonie 2023/2024 zostają wprowadzone następujące zmiany, które znajdą odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach nowych umów:

  1. nie będzie możliwości odwoływania najmów przez Kontrahentów,
  2. każdy Kontrahent otrzyma grafik najmów sporządzony na okres rezerwacji z wyłączeniem płatności za najmy, które będą przypadać na dni, w których obiekty będą nieczynne lub najmy zostaną odwołane przez Wynajmującego (vide: Kalendarz Najmów 2023/2024),
  3. każdy Kontrahent w otrzymanym grafiku najmów będzie mógł nanieść zmiany w postaci wyłączenia dodatkowych dni z najmu związanych z okresami okołoświątecznymi, długimi weekendami czy feriami zimowymi lub wakacjami – jednak nie więcej niż 5% ogólnej liczby godzin wynikających z grafiku,
  4. grafik jest integralną częścią umowy stanowiącą podstawę do dokonania rozliczeń między Wynajmującym a Najemcą,
  5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu gdy Najemca nie korzysta z przedmiotu najmu w ramach obowiązującej umowy – ma to na celu z jednej strony ochronę Kontrahenta przed ponoszeniem kosztów najmu w sytuacji gdy z różnych powodów nie może on realizować przyjętego grafiku najmów, z drugiej zaś umożliwienie udostępnienia obiektów nowym Kontrahentom, chcącym rozpocząć najem w obiektach GMK III LO w Krakowie.

W kwestii dotychczasowych Kontrahentów zainteresowanych najmem w nadchodzącym sezonie 2023/2024 – prosimy o przemyślane rezerwacje na przyszły sezon. Jednocześnie informujemy, że rezygnujemy z zasady zachowania terminów dla dotychczasowych Kontrahentów, jak również zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia rezerwacji tych Najemców, którzy w mijającym sezonie wykazali się sporą ilością odwołanych najmów.

Z poważaniem,

Dział Administracji i Sprzedaży
III LO w Krakowie